Онлайн семинар „Лингвистичните ресурси и тяхното значение за съвременната наука“


Снимки от семинара

Видео

Енчо Герганов | От черното към бялото или от бялото към черното. междукултурни сравнения на прототипни структури (статия)

Енчо Герганов | Прототипите на опозициите черно/бяло, нощ/ден, зло/добро и песимизмът на българите (презентация)

На 18.12.2021 г. в рамките на работната програма на проекта КлаДа-БГ се проведе заключителният за годината онлайн семинар на тема „Лингвистичните ресурси и тяхното значение за съвременната наука“. Домакини и организатори на събитието бяха изследователите от Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ на ШУ и от асоциирания към нея Студентски лингвистичен клуб.

Събитието беше открито с кратко слово от проф. д-р Димитър Попов – локален ръководител на КлаДа-БГ за Шуменския университет. След като маркира основните приоритети и постиженията в изследователската работа на членовете на Лабораторията по приложна лингвистика, проф. Попов представи специалния гост на семинара проф. д-р Енчо Герганов – почетен професор на НБУ, бивш зам.-министър на Народната просвета, бивш зам.-ректор на НБУ, бивш директор на Института по психология към БАН. При очертаването на творческия му профил бяха откроени както неговите значими научни приноси, така и неговата разпознаваемост като таланлив преподавател и администратор.

Проф. Енчо Герганов предложи на вниманието на участниците в семинара лекция на тема „За черното и бялото в съзнанието на българина“. В хода на изложението акцентът беше поставен върху възможностите за изучаването на народопсихологията на българина чрез свободен асоциативен експеримент. При тематизирането на тази интересна проблематика проф. Герганов приведе доказателства в полза на продуктивността на Теорията на асиметричните отношения между членовете на семантични корелативни двойки за разкриване на дълбинни прототипно-вариантни, първично-производни, немаркирано-маркирани структури в съзнанието на езикови и културно-исторически общности. Той изтъкна, че количествените оценки на семантични разстояния между членове на подобни двойки могат да се получат и чрез честотни анализи на текстове, артефакти и други обекти на културата. Така, според проф. Герганов, данните от различни независими източници биха усилили интерпретацията на разкрити прототипи в по-широкия контекст на културната антропология и историята на културата.

В последвалата лекцията дискусия ясно се открои идеята за значимостта на колекциите със словесни асоциации като важен източник на данни за проучвания в областта на лингвистиката, психолингвистиката, муждукултурната комуникация и др. В този контекст проф. Велка Попова направи кратка презентация на работата на изследователите от екипа на ШУ при националния консорциум КлаДа-БГ, в хода на която сред основните резултати беше откроена разработената по проекта уеб-базирана система LABLASS, предназначена за изследване на словесните асоциации. Този интерактивен продукт с автори доц. Красимир Кордов и доц. Станимир Железов попадна във фокуса на последвалата презентация, направена от единия от неговите създатели.

В събитието се включи значителна част от екипа на Лабораторията по приложна лингвистика към националния консорциум КлаДа-БГ – шестима преподаватели, три докторантки и единадесет студенти. За младите участници беше истинско предизвикателство както да се срещнат с учен от ранга на проф. Енчо Герганов, така и да представят пред този авторитет своите научни занимания и търсения в импровизираната филмова лента, с която се финализира работата на семинара. С тези необичайни и пъстри кадри студентите и докторантите приеха символично хвърлената ръкавица да продължат достойно делото на своите предшественици по пътя към познанието. Семинарът беше закрит с кратко резюме на събитието от проф. Димитър Попов, както и с благодарности и признание към гост-лектора проф. Енчо Герганов и към членовете на изследователския екип на ШУ към консорциума КлаДа-БГ.

Участници в семинара

Преподаватели от ФХН, ФМИ и ПФ
1. проф. д-р Димитър Димитров Попов
2. проф. д-р Велка Александрова Попова
3. доц. д-р Ирина Николова Иванова
4. доц. д-р Станимир Кунчев Железов
5. доц. д-р инж. Красимир Митков Кордов
6. преп. д-р Владимир Росенов Василев

Докторанти от ФХН, ФМИ и ПФ
1. докт. Ани Георгиева Ангелова
2. докт. Жанета Здравкова Андреева
3. докт. Даниела Христова Иванова

Студенти от ФХН
1. Антонина Пламенова Александрова – студентка, Българска филология
2. Иванина Иванова Петрова – студентка, Българска филология
3. Силвия Стоянова Господинова – студентка, Българска филология
4. Лидия Петрова Мянкова – студентка, Българска филология
5. Людмила Тодорова – студентка, Българска филология
6. Нелина Илиева – студентка, Българска филология
7. Хюлия Ердинч Мустафа – студентка, Турска филология с бизнес комуникация
8. Гизем Бюлент Кърджалъ – студентка, Английска филология
9. Хамиде Идриз Мустафа – студентка, Английска филология
10. Виктор Феликсов Иванов – студент, Английска филология
11. Иванка Бончева Алексиева – студентка, Английска филология – маг. програма Лингвистика и масови комуникации