СБОРНИЦИ
Dimova, Ana, Herbert Ernst Wiegand, Tina Hoffmann, and Velka Popova (eds.). Wort und Grammatik: Festschrift fur Pavel Petkov anlasslich seiner Emeritierung. Vol. 171. Georg Olms Verlag, 2003.
https://pub.ids-mannheim.de//extern/gl/gl171=172.html
Вачкова, Кина (съст. и ред.). Тенденции и процеси в българския език. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2004
Вачкова, К. (съст. и ред.). Стандарт и субстандарт – синхронни и диахронни аспекти, Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2005
Вачкова, К. (съст. и ред.). Отговорността пред езика. Том 2. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2007.
Савова, В., Попова, В. (ред.). Отговорността пред езика. Том 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2009.
Dimitar Popov Misko Subotic Mirjana Sovilj Mimis Skanavis (eds.). PROCEEDINGS of 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Shumen, 2014
Николова, Н., Попов, Д., Попова, В. (ред.). Отговорността пред езика. Том 5. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. 2016.
Попов, Димитър (ред.). Език – реч -комуникация. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. (електронно издание)
Попов, Димитър (отг. ред.). Отговорността пред езика. Том 7. (посветен на 90-годишнината на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев) Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. 2021.
МОНОГРАФИИ
Попов, Д. Увод в речезнанието. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022.
Попов, Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2004, 204 стр. ISBN 954-577-199-2.
Попов, Д. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016, 300 стр; ISBN 978-619-201-128-4
Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. – ISBN-10: 954-775-562-5; ISBN-13: 978-954-775-562-8
Попова, В. Ранна онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, 170 с. – ISBN 978-619-201-149-9
Попова, В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, 160 с. – ISBN 978-619-201-155-0
Железов, С. Методи на текстовата стеганография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, ISBN: 978-619-201-443-8
Iglikova, R. Ways of Achieving Efficiency in Women`s E-magazine Discourse (English - Bulgarian study). УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2020. ISBN 978-619-201-427-8
Ирина Иванова. Английските tag questions - синтаксис, семантика, прагматика и усвояване. Шумен: Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, 2020. 235 стр. ISBN 978-619-201-431-5
РЕЧНИЦИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
Попова, В., Недялкова, А. Речник на асоциациите на носителите на български език от района на село Осмар, Шуменско. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022. ISBN 978-619-201-553-4
Попов, Димитър. Попов, Д. Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 298 с. ISBN 978-619-201-099-7.
Попова, Велка. Психолингвистиката като експериментално езикознание. Второ преработено и допълнено издание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020 – ISBN: 978954577-360-8
Попова, Велка. Речник на детските словесни асоциации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020. ISBN 978-619-201-396-7
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА КЛАДА-БГ
TOUR DE CLARIN, volume II, 2019
Since 2016, the tour de CLARIN initiative has been periodically highlighting prominent user involvement activities in the CLARIN network.
Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2020
https://ecp.ep.liu.se/index.php/clarin/issue/view/1/1