Преподаватели
Проф. д-р Димитър Попов
Директор на Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: когнитивна лингвистика, корпусна лингвистика, съдебна лингвистика, стилистика, експериментална фонетика, прагматика, приложна лингвистика, анализ на дискурса, медиалингвистика

E-mail: labling@shu.bg; popovstyle@gmail.com

Персонални уебсайтове:
Профил в Shu.bg
Профил в сайта на Лабораторията
Профил в ResearchGate
Профил в Academia.edu
Bulgarian LabLing Corpus
Проф. д-р Велка Попова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: психолингвистика, когнитивна лингвистика, корпусна лингвистика, детска реч

E-mail: popovavelka@gmail.com; v.popova@shu.bg

Персонални уебсайтове:
Профил в Shu.bg
Профил в ResearchGate
Профил в Academia.edu
Bulgarian LabLing Corpus
Доц. д-р Станимир Железов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: информационна сигурност (стеганологична защита на информацията), web технологии, програмиране

E-mail: stanzhelezov@shu.bg

Персонални уебсайтове:
Профил в Shu.bg
Web of Science (Publons)
Scopus
OrcId
Доц. д-р Красимир Митков Кордов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: информационна сигурност (стеганологична защита на информацията), web технологии, криптографски алгоритми

E-mail: krasimir.kordov@shu.bg

Персонални уебсайтове:
Профил в Shu.bg
Web of Science (Publons)
Scopus
OrcId
Доц. д-р Ирина Иванова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: методика на чуждоезиковото обучение, лингвистика, превод, езикоусвояване, квалификация и професионално развитие на учителите

E-mail: irina.ivanova@shu.bg, iraivshu@yahoo.com

Персонални уебсайтове:
Профил в Shu.bg
Профил в ResearchGate
Гл. ас. д-р Радостина Владкова Игликова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: компютърно-опосредстван анализ на дискурса, , текстолингвистика, нови медии, компаративна лингвистика, теория и практика на превода, корпусна лингвистика

E-mail: r.iglikova@shu.bg

Персонални уебсайтове:
Профил в Shu.bg
Профил в ResearchGate
Профил в Academia.edu
Google Scholar
Профил в РИНЦ
Преп. д-р Владимир Василев
Технически отговорник на Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: високи технологии в обучението, онлайн реклама, онлайн журналистика, графичен дизайн, информационни технологии

E-mail: vl.vasilev@shu.bg

Персонални уебсайтове:
Профил в Shu.bg
Профил в ResearchGate
Докторанти
Таня Василева Тодорова
Докторантка

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: когнитивна лингвистика, социолингвистика и теория на литературата


Проекти:
От 2023 – Член на екипа на проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.)
Член на екипа на ННП „Развитие на българистиката в чужбина” (Договор за партньорство № ДСД-8/16.08.2022 г.)

Членства:
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Кольо Бранимиров Хубенов
Докторант

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: история на Българското възраждане; история на българския език; нова обща история

Публикации

Проекти:
От 2023 – Член на екипа на проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.)
От 2023 – Член на екипа на ННП „Развитие на българистиката в чужбина” (Договор за партньорство № ДСД-8/16.08.2022 г.)
2022–2023: Проект „Преобразяване на Регионален исторически музей – Варна в приобщаващ и социално иновативен музей“, финансиран от Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“ – експерт
2022–2023: Създаване на устойчиви условия за съхраняване на движими културни ценности в част от фондохранилищата на Регионалния исторически музей – Варна, Тема 1: Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии, Сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, Министерство на културата – експерт
2022–2023: Издаване на „Известия на Народния музей – Варна“, том 48 (63), Тема 3: Събития, организирани от музеи и художествени галерии в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства, Сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, Министерство на културата – координатор
2022–2023: „Обновяване на постоянната експозиция в музеен комплекс „Аладжа манастир“, Тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии, Сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, Министерство на културата – експерт

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Жанета Андреева
Докторантка

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: когнитивна лингвистика, езикова демагогия, лингвистична прагматика, корпусна лингвистика

E-mail: janeta_an@abv.bg

Персонални уебсайтове:
Профил в Academia.edu

Публикации:
Андреева, Ж. Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия в съвременните български политически речи - В: Чакърова, Кр. (ред.) Verba iuvenium, Пловдив, кн.1, 116-125.
Андреева, Ж. Таксономия на когнитивните метафори в българските политически речи – Материали от Международната конференция „Българистични езиковедски четения“, 19–20 ноември 2018 г. София: Факултет по славянски филологии, 2019 г., 392-398.
Андреева, Ж. Семантические и прагматические аспекты когнитовной метафоры в современной болгарской политической речи – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИК УГАТУ, 2019.

Проекти:
Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейсските инфраструктури CLARIN AND DARIAH (КЛаДА-БГ)“ – 2019 г., Заповед №ПД -10-2617/18.12.2018 г., ръководител на проекта – проф. Д-р Д. Попов.

Научни конференции:
1. Двадесета юбилейна научна конференция „Време, слово, свят“, ПУ „Паисий Хилендарски“, 17 – 18 май 2018 г.
2. Международна юбилейна научна конференция „Българският език – история, настояще и бъдеще“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, 27 – 29 септември 2018 г.
3. Международна конференция „Българистични езиковедски четения“, СУ „Климент Охридски“, 19 – 20 ноември 2018 г.
4. Двадесет и първа национална конференция „Светът е разтворена книга“, 16 – 17 май 2019 г., ПУ „Паисий Хилендарски“
5. XI Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 20-21 июня 2019 года
Ани Ангелова
Докторантка

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: фразеология, лексикология, съпоставителни изследвания на български език и немски език

E-mail: a.angelova@shu.bg; ani_angelova85@abv.bg

Персонални уебсайтове:
Профил в ResearchGate

Публикации:
Ангелова 2018: Ангелова, А. За многообразието на терминологията в немската фразеология. – В: Годишник на ШУ, ФХН, бр. XXIX A, Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2018 г. ISSN 1311-7300, стр. 166 – 174
Ангелова 2019: Ангелова, А. Съпоставителни аспекти на българската и немската фразеология. - В: Отговорността пред езика, кн.5, Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2019, ISSN 1313-695Х, стр. 270 – 275.

Проекти:
1. Участие в научен проект на Катедрата по методика „Модел за портфолио на учителя по български език и литература“ – 2009 г., №РД-07-642/09.04.2009 г., ръководител на проекта – доц. д-р Г. Янкова
2. Технически изпълнител в проект „Студентски практики“ в периода 2013 – 2015 г. BG051PО001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“
3. Технически изпълнител в проект „Студентски практики – Фаза 1” BG05M20P001-2.002-0001, финансиран от ОП НОИР, в периода 2016 – 2018 г.
4. Участие в научен проект на Катедрата по български език „Език – реч – комуникация (втори етап)“ – 2017 г., №РД-08-110/06.02.2017 г., ръководител на проекта – проф. д-р Д. Попов
5. Участие в научен проект на Катедрата по български език „Юбилейна научна конференция на тема: „Българският език – минало, настояще, бъдеще“ (По случай 40 години от създаването на Катедрата по български език в Шуменския университет)“ – 2018 г., №РД-08-150/09.02.2018 г., ръководител на проекта – проф. д-р М. Стефанова
6. Участие в проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN AND DARIAH (КЛаДА-БГ)“ – 2019 г., Заповед №РД-10-2617/18.12.2018 г., ръководител на проекта – проф. д-р Д. Попов.

Научни конференции:
1. Участие в XXIV-тите „Епископ-Константинови четения“, проведени на 18.05.2018 г., с доклад на тема „За многообразието на терминологията в немската фразеология“
2. Участие в Юбилейната научна конференция на тема: „Българският език – минало, настояще, бъдеще“ (По случай 40 години от създаването на Катедрата по български език в Шуменския университет)“, проведена от 27.09.2018 – 29.09.2018 г., с доклад на тема „Съпоставителни аспекти на българската и немската фразеология“
3. Участие в Юбилейната научна конференция „Паисиеви четения 2018 г.“ под наслов „45 години филологии в Пловдивския университет“, проведена от 08.11.2018 г. до 10.11.2018 г., с доклад на тема „Фразеологичното значение в българската и немската фразеологична наука от съпоставителен аспект“
Даниела Иванова
Докторантка

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Изследователски интереси: български език като чужд, психолингвистика, корпусна лингвистика

E-mail: daniela_iv@abv.bg; daniela.ivanova@mu-varna.bg

Персонални уебсайтове:
Профил в сайта на Медицински университет – Варна

Публикации:
Даниела Иванова. Развиване на комуникативните компетенции чрез видеофилми в онлайн обучението по български език като чужд. Сборник с доклади от Втората варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието, 07 – 08 Юни 2018 г. Варна, 2018, стр. 32–38, ISBN (online): 978-619-221-196-7 (в съавт. с Албена Добрева и Петър Фотев)
Даниела Иванова. Университетската телевизия MU-VI.TV – платформа за партньорство, нови идеи и възможности. Сборник с доклади от Втората варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието, 07 – 08 Юни 2018 г. Варна, 2018, стр. 102–107, ISBN (online): 978-619-221-196-7 (в съавт. с Ивелина Фесчиева-Мартинова)

Проекти:
Участие в проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN AND DARIAH (КЛаДА-БГ)“ – 2019 г., Заповед №РД-10-2617/18.12.2018 г., ръководител на проекта – проф. д-р Д. Попов.
Студенти
Маринела Шидерова
Иванова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Ивет Стефанова
Раданова

студентка, Българска филология
Участие в проект
1. Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).
2. Културни концепти на славянството

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Лъчезара Станева
Добрева

студентка, Българска филология
Магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Виктория Димитрова
Стамова

(Виктория Димитрова
Станева)

студентка, Българска филология – Магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
Участие в конференции
1. Виктория Станева – Доклад на тема Принципи на действието на Common Rail горивни системи – Курсантско-студентска научна конференция 2016, Велико Търново, 1-2 декември 2016 г., организатор НВУ „Васил Левски“ (Сертификат за участие Рег. № 2-40-2/01.12.2016г.)
2. Виктория Станева – Доклад на тема Българската армия - структура, въоръжение и екипировка, – Курсантско-студентска научна конференция 2016, Велико Търново, 1-2 декември 2016 г., организатор НВУ „Васил Левски“ (Сертификат за участие Рег. № 3-68-1/01.12.2016 г.)
3. Виктория Станева – Доклад на тема Оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер – Курсантско-студентска научна конференция 2016, Велико Търново, 1-2 декември 2016 г., организатор НВУ „Васил Левски“ (Сертификат за участие Рег. № 3-67-1/01.12.2016 г.)
4. Станева Виктория. – Доклад на тема Bluetooth технологията - произход, история, бъдеще. – Международна научна конференция за курсанти и студенти, Варна, 2017 (Сертификат за участие Рег. № 008/26.10.2017 г.)

Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Илина Николаева
Илиева

студентка, Българска филология
Магистърска програма Редакторство и коректорство
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Калина Димова
Чернева

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Мариела Теодорова
Пенова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Николета Бурназова
студентка, Специална педагогика
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Радослава Пеева
Узунова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Силвия Пламенова
Стоянова

студентка, Българска филология
Магистърска програма Редакторство и коректорство
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Нелина Николаева
Илиева

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Людмила Аксентиевна
Тодорова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Фатме Аптраман
Назиф

студентка, Педагогика на обучението по чужд език – Магистърска програма Чуждоезиково обучение (английски език)
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Мария Тодорова
Попова

студентка, Магистърска програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Костадинка Дянкова
Ефтимова

студентка, трети курс, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Иванка Бончева
Алексиева

студентка, Българска филология – Магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Евгения Николова
Павлова

студентка, втори курс, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Нела Лъчезарова
Найденова

студентка, Българска филология – Магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Пламена Димитрова
Колева

студентка, Българска филология – Магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Виктор Феликсов
Иванов

студент, Английска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Научни конференции
Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016

Публикации
Феликсов Виктор. Реликтните растения в Природен парк „Шуменско плато“. – ECOLOGY AND ENVIRONMENT. PROCEEDINGS OF THE FOURTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE.Volume 3. Shumen, 2016, 130-141 (в съавт. с Жулиета Белчева, Гергана Петкова, Траяна Василева)

Ася Николаева
Петрова

студентка, Българска филология – Магистърска програма програма Лингвистика и масови комуникации
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Яна Красимирова
Доганджийска

студентка, Специална педагогика
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Диана Любомирова
Белинова

студентка, Турска филология с бизнес комуникация
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Хюлия Ердинч
Мустафа

студентка, Турска филология с бизнес комуникация
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Хамиде Идриз
Мустафа

студентка, Английска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Гизем Бюлент
Кърджалъ

студентка, Английска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Лидия Петрова
Мянкова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Петя Неделчева
Пеева

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Антонина Пламенова
Александрова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Галатея Димитрова
Кралева

студентка, Логопедия
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Член на екипа на Проекта BG05M9OP001-2.005-0149-C01 Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ) (Трудов договор №72 / 02.07.2018)

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Мерал Бейханова
Ремзиева

студентка, Английска филология – Магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Силвия Стоянова
Господинова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Марина Милкова
Стоянова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Мервин Сезгинова
Адемова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Савина Ивайлова
Цветкова

студентка, Българска филология
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Савина Теодорова
Данаилова

студентка, Приложна лингвистика (АЕРЕ)
Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Анета Тодорова
Недялкова

студентка, Българска филология – Магистърска програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности
Участие в международни конференции
Анета Недялкова – Доклад на тема Речникът в огледалото на свободните словесни асоциации. Експериментално изследване. – Конференцията с международно участие „Българистични езиковедски четения“, посветена на 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“, София, 19 и 20 ноември 2018 г. (в съавт. с Велка Попова)

Анета Недялкова – Доклад на тема Експериментално изследване на остаряването на типични за епохата на социализма думи – Двадесет и първа национална научна конференция (с международно участие) за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга”, Пловдив на 16 и 17 май 2019 г. Докладът е удостоен с III награда.

Анета Недялкова – Доклад на тема СТАРЕНИЕ СЛОВ И ЭГО ОТРАЖЕНИЕ В СВОБОДНЫХ СЛОВЕСНЫХ АССОЦИАЦИЯХ – XI Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 20-21 юни 2019 (в съавт. с Велка Попова)

Публикации
Недялкова Анета. Речникът в огледалото на свободните словесни асоциации. Експериментално изследване. – Сборник с доклади от Конференцията с международно участие „Българистични езиковедски четения“, посветена на 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“, 19 и 20 ноември 2018 г. , София, 2019, 53–58 . (в съавт. с Велка Попова)
Недялкова Анета. Старение слов и его отражение в свободных словесных ассоциациях. – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИК УГАТУ, 2019. (в съавт. с Велка Попова) RINZ

Участие в проект
Член на екипа на Проекта Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.).

Членства
Член на Студентския лингвистичен клуб към Лабораторията по приложна лингвистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Награда
III награда за доклада на Анета Недялкова „Експериментално изследване на остаряването на типични за епохата на социализма думи“ от Националното жури на Двадесет и първата национална научна конференция (с международно участие) за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга”, Пловдив на 16 и 17 май 2019 г.
Бивши членове
Проф. дфн Ивелина Костова Савова
Проф. д-р Кина Атанасова Вачкова
Проф. д-р Надка Николова Николова
Хон. гл. ас. д-р Красимира Дочева Колева
Гл. ас. д-р Деяна Вълчева Пенева