ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА „АКСЕЛА ЛАЗАРОВА” към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (LABLING)

1. Кратка информация за LABLING

Създадената през 2002 г. LABLING обединява научните интереси на изследователи в областта на корпусната лингвистика, компютърната лингвистика, анализа на комуникацията, речезнанието (разговорната и детската реч в норма и патология), билингвизма, психолингвистиката, теорията и практиката на книжовните езици, политическия и медийния дискурс и пр. В екипа на Лабораторията са привлечени преподаватели и докторанти от различни факултети на Шуменския университет (лингвисти, информатици, логопеди).

Лабораторията работи в активно сътрудничество с Института по информатика и комуникационни технологии на БАН. Създадени са контакти с Комисиите по славянски книжовни езици и по медиалингвистика към Международния комитет на славистите. Осъществена е съвместна работа по няколко международни проекта с Zentrum fur Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) – Berlin. Лабораторията се намира в договорни отношения с Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центар за изследване на жизнената активност (Белград, Сърбия) (Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology and Life Activities Advancement Center).

От 2019 година към Лабораторията по приложна лингвистика е учреден и функционира Студентски лингвистичен клуб. Всеки един от участниците работи по собствен изследователски проект. Резултатите се апробират на национални и международни форуми и издания.

Лабораторията организира периодично научно-методически семинари, в които се привличат като лектори изтъкнати изследователи от Института по информатика и комуникационни технологии към БАН и Софийския университет „Свети Климент Охридски“ Планира се задълбочаване на сътрудничеството между двете звена по отношение на разработването и стартирането на съвместни научни проекти с очаквани практически приложения в различни сфери на съвременното общество.

ЛАБОРАТОРИЯТА УЧАСТВА В РАЗРАБОТКАТА НА СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ

 • 2002 – 2003 – „Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия”
 • 2002 – 2005 – „Syntaktische Konsequenzen des Morphologieerwerbs” (ZAS – Berlin)
 • 2005 – „Изследвания на речта в норма и патология”
 • 2006 – “Erwerb und Disambiguirung intersententieller pronominaler Referenz” (ZAS – Berlin) unter der Leitung von Prof. Jurgen Weissenborn (Humboldt-Universitat Berlin) und Doz. Dr. habil. Dagmar Bittner (ZAS – Berlin)
 • 2012 – 2013 – „Езикът на българите – интердисциплинарен поглед”
 • От октомври 2012 – до настоящия момент – Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект – инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания – ръководител: доц. д-р Кирил Симов)
 • От 2018 CLaDA-BG – Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH.
 • От 2022 г. – Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП БЪЛГАРИСТИКА)
 • ЛАБОРАТОРИЯТА УЧАСТВА В ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ НАУЧНИ ФОРУМИ:

  Лабораторията организира периодично научно-методически семинари, в които се привличат като лектори изтъкнати изследователи от Института по информатика и комуникационни технологии към БАН. Планира се задълбочаване на сътрудничеството между двете звена по отношение на разработването и стартирането на съвместни научни проекти с очаквани практически приложения в различни сфери на съвременното общество.

  През септември 2014 г. LABLING е главен организатор на Четвъртия Международен интердисциплинарен конгрес “Ранна превенция и диагностика на вербалните комуникативни нарушения в детска възраст“ при партньорството на Института по експериментална фонетика и говорна патология (Белград, Сърбия), Центъра за развитие на жизнените дейности (Белград, Сърбия) и Гръцката организация за слухово-речева терапия и комуникативни нарушения (Патра, Гърция). Участници са 85 изследователи от 8 страни от различни области на науката (психолози, педагози, логопеди, лингвисти, медици, инженери, генетици), които дискутират както по фундаментални, така и по приложни аспекти на проблемите на речта и езика в норма и патология.

  През есента на 2016 г. (от 6-ти до 9-ти септември) LABLING е главен организатор на се проведе I-вата Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на масмедиите“. Съорганизатори на това събитие са „Висшата школа по журналистика и масови комуникации“ към Санкт-Петербургския държавен университет и Комисията по медиалингвистика към Международния комитет на славистите. Във фокуса на конференцията са актуалното състояние и перспективите на изследванията, посветени на функционирането на славянските езици в масмедиите. Като участници в конференцията се включиха 170 изследователи от 16 страни: Австрия, Беларус, България, Германия, Литва, Македония, Норвегия, Полша, Русия, Словакия, Сърбия, Турция, Узбекистан, Украйна, Финландия, Чехия.

  Членове на LABLING са участници в програмния и организационния комитет на ежегодно провежданите международни форуми: Cognitive Modeling in Linguistics (CML), Speech and Computer (SPECOM), Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language – Belgrade, Serbia (S&L).

  2. Ресурси на лабораторията

  Лабораторията по приложна лингвистика разполага със специализирани лингвистични архиви по ономастика, по диалектология, по разговорна реч и по детска реч. Приоритетна задача на изследователите е разширяването на съществуващите компютърни корпуси, както и на създаването на нови бази с лингвистични ресурси.

  В рамките на работната програма на Националния проект КлаДа-БГ през 2020–2022 г. на интерактивната платформа CHILDES беше публикуван първият български корпус с детска реч (CHILDES Bulgarian LabLing Corpus).

  Материалната база на Лабораторията включва компютърна техника, диктофони, софтуерни продукти за обработка на реч.