ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА „АКСЕЛА ЛАЗАРОВА” към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (LABLING)

1. Кратка информация за LABLING

Създадената през 2002 г. LABLING обединява научните интереси на изследователи в областта на корпусната лингвистика, компютърната лингвистика, анализа на комуникацията, речезнанието (разговорната и детската реч в норма и патология), билингвизма, психолингвистиката, теорията и практиката на книжовните езици, политическия и медийния дискурс и пр. В екипа на Лабораторията са привлечени преподаватели и докторанти от различни факултети на Шуменския университет (лингвисти, информатици, логопеди).

Лабораторията работи в активно сътрудничество с Института по информатика и комуникационни технологии на БАН. Създадени са контакти с Комисиите по славянски книжовни езици и по медиалингвистика към Международния комитет на славистите. Осъществена е съвместна работа по няколко международни проекта с Zentrum fur Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) – Berlin. Лабораторията се намира в договорни отношения с Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центар за изследване на жизнената активност (Белград, Сърбия) (Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology and Life Activities Advancement Center).

От 2019 година към Лабораторията по приложна лингвистика е учреден и функционира Студентски лингвистичен клуб. Всеки един от участниците работи по собствен изследователски проект. Резултатите се апробират на национални и международни форуми и издания.

Лабораторията организира периодично научно-методически семинари, в които се привличат като лектори изтъкнати изследователи от Института по информатика и комуникационни технологии към БАН и Софийския университет „Свети Климент Охридски“ Планира се задълбочаване на сътрудничеството между двете звена по отношение на разработването и стартирането на съвместни научни проекти с очаквани практически приложения в различни сфери на съвременното общество.

Лабораторията е участвала в разработката на следните проекти:

  • 2002 – 2003 – „Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия”
  • 2002 – 2005 – „Syntaktische Konsequenzen des Morphologieerwerbs” (ZAS – Berlin)
  • 2005 – „Изследвания на речта в норма и патология”
  • 2006 – “Erwerb und Disambiguirung intersententieller pronominaler Referenz” (ZAS – Berlin) unter der Leitung von Prof. Jurgen Weissenborn (Humboldt-Universitat Berlin) und Doz. Dr. habil. Dagmar Bittner (ZAS – Berlin)
  • 2012 – 2013 – „Езикът на българите – интердисциплинарен поглед”
  • От октомври 2012 – до настоящия момент – Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект – инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания – ръководител: доц. д-р Кирил Симов)
  • От 2018 CLaDA-BG – Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH.
  • Лабораторията организира периодично научно-методически семинари, в които се привличат като лектори изтъкнати изследователи от Института по информатика и комуникационни технологии към БАН. Планира се задълбочаване на сътрудничеството между двете звена по отношение на разработването и стартирането на съвместни научни проекти с очаквани практически приложения в различни сфери на съвременното общество.
  • През септември 2014 г. LABLING е главен организатор на Четвъртия Международен интердисциплинарен конгрес “Ранна превенция и диагностика на вербалните комуникативни нарушения в детска възраст“ при партньорството на Института по експериментална фонетика и говорна патология (Белград, Сърбия), Центъра за развитие на жизнените дейности (Белград, Сърбия) и Гръцката организация за слухово-речева терапия и комуникативни нарушения (Патра, Гърция). Участници са 85 изследователи от 8 страни от различни области на науката (психолози, педагози, логопеди, лингвисти, медици, инженери, генетици), които дискутират както по фундаментални, така и по приложни аспекти на проблемите на речта и езика в норма и патология.
  • През есента на 2016 г. (от 6-ти до 9-ти септември) LABLING е главен организатор на се проведе I-вата Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на масмедиите“. Съорганизатори на това събитие са „Висшата школа по журналистика и масови комуникации“ към Санкт-Петербургския държавен университет и Комисията по медиалингвистика към Международния комитет на славистите. Във фокуса на конференцията са актуалното състояние и перспективите на изследванията, посветени на функционирането на славянските езици в масмедиите. Като участници в конференцията се включиха 170 изследователи от 16 страни: Австрия, Беларус, България, Германия, Литва, Македония, Норвегия, Полша, Русия, Словакия, Сърбия, Турция, Узбекистан, Украйна, Финландия, Чехия.

Членове на LABLING са участници в програмния и организационния комитет на ежегодно провежданите международни форуми: Cognitive Modeling in Linguistics (CML), Speech and Computer (SPECOM), Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language (Belgrade, Serbia).

2. Ресурси на лабораторията

Лабораторията по приложна лингвистика разполага със специализирани лингвистични архиви по ономастика, по диалектология, по разговорна реч и по детска реч. Приоритетна задача на изследователите е разширяването на съществуващите компютърни корпуси, както и на създаването на нови бази с лингвистични ресурси.

Материалната база на Лабораторията включва компютърна техника, диктофони, софтуерни продукти за обработка на реч.