Professors
Prof. Dimitar Popov, Ph.D.
Director of Laboratory of Applied Linguistics at Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: cognitive linguistics, corpuslinguistics, forensic linguistics, stylistics, experimental phonetics, pragmatics, applied linguistics, discourse analysis, media linguistics

E-mail: labling@shu.bg; popovstyle@gmail.com

Personal web pages:
Shu.bg Profile
Labling Profile
ResearchGate Profile
Academia.edu Profile
Bulgarian LabLing Corpus
Prof. Velka Popova, Ph.D.
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: psycholinguistics, cognitive linguistics, corpuslinguistics, child language

E-mail: popovavelka@gmail.com; v.popova@shu.bg

Personal web pages:
Shu.bg Profile
ResearchGate Profile
Academia.edu Profile
Bulgarian LabLing Corpus
Assoc. Prof. Stanimir Zhelezov, Ph.D
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: information security (steganological protection of information), web technologies, programming

E-mail: stanzhelezov@shu.bg

Personal web pages:
CV and Publications
Shu.bg Profile
Web of Science (Publons)
Scopus
OrcId
Assoc. Prof. Krasimir Kordov, Ph.D
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: information security (steganological protection of information), web technologies, image encryption

E-mail: krasimir.kordov@shu.bg

Personal web pages:
CV and Publications
Shu.bg Profile
Web of Science (Publons)
Scopus
OrcId
Assoc. Prof. Irina Ivanova, Ph.D
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: methods in teaching foreign languages, linguistics, translation, second language acquisition, teacher qualification and continuing professional development

E-mail: irina.ivanova@shu.bg, iraivshu@yahoo.com

Personal web pages:
Shu.bg Profile
ResearchGate Profile
Assist. Prof. Radostina Vladkova Iglikova, PhD
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: CMDA, Textlinguistics, New Media, Comparative Linguistics, Theory and Practice of Translation, Corpuslinguistics

E-mail: r.iglikova@shu.bg

Personal web pages:
Shu.bg Profile
ResearchGate Profile
Academia.edu Profile
Google Scholar Profile
РИНЦ Profile
Assist. Prof. Vladimir Rosenov Vasilev, Ph.D
Technical Editor of Laboratory of Applied Linguistics at Konstantin Preslavsky University of Shumen
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: IT for education, advertising on the internet, online journalism, graphic design, information technologies

E-mail: vladimirvasilev@hotmail.com, vl.vasilev@shu.bg

Personal web pages:
Shu.bg Profile
ResearchGate Profile
PhD Students
Zhaneta Andreeva
PhD student

Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: cognitive linguistics, linguistic demagogy, linguistic pragmatics, corpuslinguistics

E-mail: janeta_an@abv.bg

Personal web pages:
Academia.edu Profile

Publications:
Андреева, Ж. Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия в съвременните български политически речи - В: Чакърова, Кр. (ред.) Verba iuvenium, Пловдив, кн.1, 116-125.
Андреева, Ж. Таксономия на когнитивните метафори в българските политически речи – Материали от Международната конференция „Българистични езиковедски четения“, 19–20 ноември 2018 г. София: Факултет по славянски филологии, 2019 г., 392-398.
Андреева, Ж. Семантические и прагматические аспекты когнитовной метафоры в современной болгарской политической речи – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИК УГАТУ, 2019.

Projects:
National Interdisciplinary Research E-Infrastructure for Resources and Technologies for the Bulgarian Linguistic and Cultural Heritage Integrated within the European Infrastructures CLARIN AND DARIAH (CLADA-BG) - 2019, Order No. PD-10-2617 / 18.12.2018. , Project Manager - Prof. D. Popov, Ph.D.

Scientific conferences:
1. Двадесета юбилейна научна конференция „Време, слово, свят“, ПУ „Паисий Хилендарски“, 17 – 18 май 2018 г.
2. Международна юбилейна научна конференция „Българският език – история, настояще и бъдеще“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, 27 – 29 септември 2018 г.
3. Международна конференция „Българистични езиковедски четения“, СУ „Климент Охридски“, 19 – 20 ноември 2018 г.
4. Двадесет и първа национална конференция „Светът е разтворена книга“, 16 – 17 май 2019 г., ПУ „Паисий Хилендарски“
5. XI Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 20-21 июня 2019 года
Аni Angelova
PhD student

Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: phraseology, lexicology, comparative studies in Bulgarian and German

E-mail: a.angelova@shu.bg; ani_angelova85@abv.bg

Personal web pages:
ResearchGate Profile

Publications:
Ангелова 2018: Ангелова, А. За многообразието на терминологията в немската фразеология. – В: Годишник на ШУ, ФХН, бр. XXIX A, Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2018 г. ISSN 1311-7300, стр. 166 – 174
Ангелова 2019: Ангелова, А. Съпоставителни аспекти на българската и немската фразеология. - В: Отговорността пред езика, кн.5, Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2019, ISSN 1313-695Х, стр. 270 – 275.

Projects:
1. Participation in a scientific project of the Department of Methodology "Model for the Portfolio of the Bulgarian Language and Literature Teacher" - 2009, № RD-07-642 / 09.04.2009, project leader - Assoc. Prof. Dr. G. Yankova
2. Technical Contractor in the Student Practices Project in the period 2013 - 2015 BG051PO001-3.3.07-0002, funded by OP "Human Resources Development 2007-2013"
3. Technical Contractor in Project “Student Practices - Phase 1” BG05M20P001-2.002-0001, funded by OP NOIR, in the period 2016 - 2018.
4. Participation in a Scientific Project of the Department of Bulgarian Language "Language - Speech - Communication (Second Stage)" - 2017, № RD-08-110 / 06.02.2017, Project Manager - Prof. Dr. D. Popov
5. Participation in a scientific project of the Department of Bulgarian language "Anniversary scientific conference on the topic:" Bulgarian language - past, present, future "(On the occasion of 40 years since the establishment of the Department of Bulgarian language at the University of Shoumen)" - 2018, №RD -08-150 / 09.02.2018, Project Manager - Prof. Dr. M. Stefanova
6. Participation in the project "National interdisciplinary research E-infrastructure for resources and technologies for the Bulgarian linguistic and cultural heritage integrated within the European infrastructures CLARIN AND DARIAH (CLADA-BG)" - 2019, Order No. РД-10-2617 / 18.12 .2018, Project Manager - Prof. Dr. D. Popov.

Scientific conferences:
1. Участие в XXIV-тите „Епископ-Константинови четения“, проведени на 18.05.2018 г., с доклад на тема „За многообразието на терминологията в немската фразеология“
2. Участие в Юбилейната научна конференция на тема: „Българският език – минало, настояще, бъдеще“ (По случай 40 години от създаването на Катедрата по български език в Шуменския университет)“, проведена от 27.09.2018 – 29.09.2018 г., с доклад на тема „Съпоставителни аспекти на българската и немската фразеология“
3. Участие в Юбилейната научна конференция „Паисиеви четения 2018 г.“ под наслов „45 години филологии в Пловдивския университет“, проведена от 08.11.2018 г. до 10.11.2018 г., с доклад на тема „Фразеологичното значение в българската и немската фразеологична наука от съпоставителен аспект“
Daniela Ivanova
PhD student

Konstantin Preslavsky University of Shumen

Main research interests: Bulgarian as a second language, psycholinguistics, corpus linguistics

E-mail: daniela_iv@abv.bg; daniela.ivanova@mu-varna.bg

Personal web pages:
Medical University - Varna Profile

Publications:
Даниела Иванова. Развиване на комуникативните компетенции чрез видеофилми в онлайн обучението по български език като чужд. Сборник с доклади от Втората варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието, 07 – 08 Юни 2018 г. Варна, 2018, стр. 32–38, ISBN (online): 978-619-221-196-7 (в съавт. с Албена Добрева и Петър Фотев)
Даниела Иванова. Университетската телевизия MU-VI.TV – платформа за партньорство, нови идеи и възможности. Сборник с доклади от Втората варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието, 07 – 08 Юни 2018 г. Варна, 2018, стр. 102–107, ISBN (online): 978-619-221-196-7 (в съавт. с Ивелина Фесчиева-Мартинова)

Projects:
Participation in the project "National interdisciplinary research E-infrastructure for resources and technologies for the Bulgarian linguistic and cultural heritage integrated within the European infrastructures CLARIN AND DARIAH (CLADA-BG)" - 2019, Order No. РД-10-2617 / 18.12 .2018, Project Manager - Prof. Dr. D. Popov
Students
Fatme Aptraman
Nazif

Student, English Studies – Foreign Language Teaching
Master Degree Programme
Projects
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen

Mariya Todorova
Popova

Student, Bulgarian Studies – Linguistics and Library and Information Activities
Master Degree Programme
Projects
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen

Kostadinka Dyankova
Eftimova

Student, Bulgarian Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Ivanka Boncheva
Aleksieva

Student, Bulgarian Studies – Linguistics and Mass Communications
Master Degree Programme
Projects
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen

Evgeniya Nikolova
Pavlova

Student, Bulgarian Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Nela Lachezarova
Naydenova

Student, Bulgarian Studies – Linguistics and Mass Communications
Master Degree Programme
Projects
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen

Plamena Dimitrova
Koleva

Student, Bulgarian Studies – Linguistics and Mass Communications
Master Degree Programme
Projects
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen

Viktor Feliksov
Ivanov

Student, English Philology
Projects
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen

Participation in international conferences
Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016

Publications
Victor Feliksov. The relict plants in Shumen Plateau Natural Park. – – ECOLOGY AND ENVIRONMENT. PROCEEDINGS OF THE FOURTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE.Volume 3. Shumen, 2016, 130–141. (в съавт. с Julieta Belcheva, Gergana Petkova, Trayana Vasileva)

Assia Nikolaeva
Petrova

Student, Bulgarian Studies – Linguistics and Mass Communications Master Degree Programme
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Yana Krasimirova
Dogandjiiska

Student, Speech Therapy
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Diana Lyubomirova
Belinova

Student, Turkish Studies with Business Communication
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Hyuliya Erdinch
Mustafa

Student, Turkish Studies with Business Communication
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Hamide Idriz
Mustafa

Student, English Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Gizem Byulent
Kardzhala

Student, English Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Lidiya Petrova
Myankova

Student, Bulgarian Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Ivanina Ivanova
Petrova

Student, Bulgarian Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Mervin Sezginova
Ademova

Student, Bulgarian Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Petya Nedelcheva
Peeva

Student, Bulgarian Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Antonina Plamenova
Aleksandrova

Student, Bulgarian Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Savina Ivailova
Tsvetkova

Student, Bulgarian Philology
Projects:/b>
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Savina Teodorova
Danailova

Student, Applied linguistics (English and Russian languages))
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Galatea Dimitrova
Kraleva

Student, Speech Therapy
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Team member of the project BG05M9OP001-2.005-0149-C01 An integrated model for activating professional and personal skills of employability and social inclusion (PROFILE) (Contract №72 / 02.07.2018)

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Meral Beyhanova
Remzieva

Student, English Philology - MA Language for Business and Tourism
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Silviya Stoyanova
Gospodinova

Student, Bulgarian Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Marina Milkova
Stoyanova

Student, Bulgarian Philology
Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen
Aneta Todorova
Nedyalkova

Student, Bulgarian Philology - MA Linguistics and Library and Information Science
Participation in international conferences:
Анета Недялкова – Доклад на тема Речникът в огледалото на свободните словесни асоциации. Експериментално изследване. – Конференцията с международно участие „Българистични езиковедски четения“, посветена на 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“, София, 19 и 20 ноември 2018 г. (в съавт. с Велка Попова)

Анета Недялкова – Доклад на тема Експериментално изследване на остаряването на типични за епохата на социализма думи – Двадесет и първа национална научна конференция (с международно участие) за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга”, Пловдив на 16 и 17 май 2019 г. Докладът е удостоен с III награда.

Анета Недялкова – Доклад на тема СТАРЕНИЕ СЛОВ И ЭГО ОТРАЖЕНИЕ В СВОБОДНЫХ СЛОВЕСНЫХ АССОЦИАЦИЯХ – XI Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 20-21 юни 2019 (в съавт. с Велка Попова)

Publications:
Недялкова Анета. Речникът в огледалото на свободните словесни асоциации. Експериментално изследване. – Сборник с доклади от Конференцията с международно участие „Българистични езиковедски четения“, посветена на 130-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“, 19 и 20 ноември 2018 г. , София, 2019, 53–58 . (в съавт. с Велка Попова)
Недялкова Анета. Старение слов и его отражение в свободных словесных ассоциациях. – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИК УГАТУ, 2019. (в съавт. с Велка Попова) RINZ

Projects:
Team member of the project National interdisciplinary research e-infrastructure for resources and technologies for studying Bulgarian language and cultural heritage, part of the framework of the European infrastructures CLARIN and DARIAH(КЛаДА-БГ) (Contract № Д 01-164/ 28.08.2018).

Membership:
Member of the Students' Linguistic Club at the Laboratory of Applied Linguistics, Konstantin Preslavsky University of Shumen

Awards:
Third place for the presentation entitled An experimental study of the ageing of words typical of the socialist epoch, awarded by the national jury of the 21st National Scientific conference (with international participants) for students and doctoral candidates The world is an open book held in Plovdiv on 16-17 May 2019.
Former Members
Prof. Dr. Habil Ivelina Kostova Savova
Prof. Kina Atanasova Vachkova
Prof. Nadka Nikolova Nikolova
Assist. Prof. Krasimira Docheva Koleva
Assist. Prof. Deyana Valcheva Peneva