Студентско-преподавателски уъркшоп на Лабораторията по приложна лингвистика – резултати и перспективи

На 28.11.2020 г. от 10.00 ч. се проведе Студентско-преподавателски уъркшоп на Лабораторията по приложна лингвистика – резултати и перспективи. На форума бяха представени и обсъдени постиженията и планирането на изследователската дейност на екипа на ШУ по проекта КлаДа-БГ. Събитието се проведе онлайн в платформата GOOGLE MEET. В дискусиите се включи солидна част от екипа на ШУ в Националния проект КлаДа-БГ, а именно: 7 преподаватели, 3 докторантки и 11 студенти. 

Форумът беше открит от проф. Димитър Попов – ръководител на Лабораторията по приложна лингвистика към ШУ, която е технологичен партньор в Националния консорциум КлаДа-БГ. В програмата на уркшопа бяха включени следните модули:

  1. Кратко представяне на Лабораторията по приложна лингвистика (ЛАБЛИНГ).

  2. Постижения и разработки на  ЛАБЛИНГ през първите две години от проекта  КлаДа-БГ.

  3. Презентация на пилотната версия на уеб-базираната система LABLASS, създадена по проекта КлаДа-БГ.

  4. Постиженията и приносите на членовете на ЛАБЛИНГ в изследователската работа по проекта КлаДа-БГ.

  5. Перспективи за разгръщането на изследователската работа на екипа през следващите години от  проекта КлаДа-БГ.

В хода на първата и втората част на уъркшопа проф. Попов в рамките на своето панорамно представяне на  ЛАБЛИНГ открои като особено важен момент в нейното съществуване като научен център включването й в качеството на технологичен партньор в Националния консорциум КлаДа-БГ. Подробно бяха представени постиженията и разработките на екипа в резултат на интензивната изследователска работа, както и тяхната апробация в доклади на международни форуми и в публикации в солидни издания. При това създаването на колекции със словесни асоциации и със спонтанна детска реч бяха отбелязани като приоритетни направления в работата на екипа. Във връзка с това във фокуса на вниманието попаднаха два съществени приноса, а именно:

  • Публикуването на първия български корпус с детска реч на платформата CHILDES, с което са предоставени за ползване за ползване в рамките на КЛАРИН ЕРИК чрез американския център на КЛАРИН в САЩ – инфраструктура в Университета Карнеги Мелани, САЩ, който се ръководи от проф. Браян МакУини;

  • Създаването и апробирането на пилотната версия на уеб-базираната система LABLASS, в която са въведени асоциативни данни от два типа лексикографски източници с оглед на техния статус (от отпечатания през 2020 г. Речник на детските словесни асоциации и останалите 4 речника, които са в работен режим на изграждането си по проекта КлаДа-БГ, като при това се намират на различен етап на готовност).

В рамките на третия модул на уъркшопа доц. Красимир Кордов представи уеб-базираната система LABLASS, като постави акцент на нейните функционалности и на извършената от студентите работа по въвеждане на асоциативни данни.

Най-динамично премина работата на форума в хода на четвъртата му част, посветена на постиженията на отделните членове на ЛАБЛИНГ в изследователската работа по проекта КлаДа-БГ. След краткото изложение на  проф. Велка Попова, в което беше маркирано разпределението на изследователите в планираните в началото на проекта основни направления, беше дадена възможност на всеки един от студентите и докторантите да представи своя собствен принос. Младите колеги не просто докладваха за своята работа, а дискутираха интересни проблеми и идеи, възникнали в хода на техните занимания по проекта. Те изтъкнаха и ползите от участието си в проекта, свързани с повишаване на професионалните им компетентности, както и удоволствието от интересната проучвателска дейност. Преподавателите активно се включваха с коментари и оценки в хода на всяко едно от представянията на младите колеги, като при това изразяваха удовлетворението си от техния ентусиазъм и професионализъм. При това беше отбелязано и като своеобразно признание на труда на младите хора и  включването на интервю с една от студентките в европейското списание Tour de Clarin.

В заключителната пета част на събитието проф. Велка Попова резюмира постиженията и приносите на всички членове на ЛАБЛИНГ в първите две години от изследователската работа по проекта КлаДа-БГ и в този контекст тя маркира перспективите за разгръщането й през следващите години. В заключение бяха отбелязани и отличията и признанията, получени от членове на екипа за техни приноси в науката.

Снимки от уъркшопа