Уъркшоп „Паметта и съдбата на думите“

На 12 декември 2018 година в зала 211 на Корпус 1 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се проведе уъркшоп Паметта и съдбата на думите. Участваха студенти от първи курс Българска филология. Събитието се вписва като извънаудиторен модул по дисциплината УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ. Събитието беше организирано от Лабораторията по приложна лингвистика. Модератор беше проф. Велка Попова. Бяха включени доклади и дискусии, посветени на интересни лексикални и лексикографски проблеми. Студентките Антонина Пламенова Александрова, Петя Неделчева Пеева, Мервин Сергизова Адемова, Иванина Иванова Петрова, Нела Лъчезарова Найденова, Савина Ивайлова Цветкова, Стела Тодорова Иванова, Катина Иванова Иванова представиха резултатите от своите индивидуални изследователски проекти.

Истинско предизвикателство за проф. Попова беше да влезе в тази импровизирана лингвистична надпревара със своите талантливи студенти, които са и част от екипа на националния проект КлаДа-БГ. Тя представи резултатите от изследването на менталния лексикон на жителите на село Осмар, осъществено заедно със студентката Анета Недялкова (Българска филология – Магистърска програма Лингвистика и библиотечно-информационни технологии). Така данните от проведен асоциативен експеримент бяха конфронтирани с резултатите от лингвистичните анализи на студентите. Целта беше да се докаже необходимостта и полезността на интердисциплинарните подходи за постигането на по-висока степен на адекватност на проучванията на човешкото речево поведение. Така студентите на практика се убедиха в ефективността на техните занимания по събирането на асоциативни данни в рамките на работната програма на екипа на проекта КлаДа-БГ, както и в широката приложимост на създаваните асоциативни речници.