Bulgarian LabLing Corpus

На платформата CHILDES (Child Language Data Exchange System) е публикуван първият български корпус с детска реч BULGARIAN LABLING CORPUS. Базата от данни на CHILDES съдържа голям обем от сведения за усвояване на множество езици. Тя е създадена под ръководството на проф. Brian MacWhinney от Факултета по психология на Университета „Карнеги Мелън“ в САЩ – световно известен специалист в областта на детската реч. Неговата група е призната като КЛАРИН център по детска реч от Европейската инфраструктура КЛАРИН, на която КЛаДА-БГ е член.

BULGARIAN LABLING CORPUS е създаден от изследователите от Лабораторията по приложна лингвистика (LABLING) на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, която е технологичен партньор в Националния проект CLaDA-BG.

С публикуването на български данни в CHILDES се постига разширяване на възможностите й за крослингвистичните изследвания с още един славянски език. А българската лингвистична традиция се обогатява с още един универсален конфортен стандарт за изследване на езиковата онтогенеза, благодарение на който биха могли бързо, точно и надеждно да се осъществяват съпоставки с голямо количество езици и на тази база да се строят солидни типологии и солидни модерни теории.